Exercici de vocalisme i fonètica sintàctica

Exercici 1 a) oberta, b)tancada, c)tancada, d) oberta

Exercici 2: a)sorda, b) sorda, c)sonora, d) sonora
Exercici 3: a) sonora, b) oberta, c)sonora, d) sonora, e) sonora
Exercici 4: a) sonora, b) oberta, c) sonora, d) sonora, e) sonora
Exercici 5: a) sonora, b) sorda, c) sonora, d) sorda, e) sonora
Exercici 6: a) sonora, b) tancada, c) sonora, d) sorda