El sistema consonàntic


Com ja hem vist a classe,  les consonants es poden classificar segons la sonoritat, el punt d’articulació, el mode d’articulació i la nasalització.
D’entrada m’interessa moltíssim que ens centrem en la sonoritat.
Les consonants són sons de la parla que es generen quan l’aire passa per les cavitats superiors de l’aparell fonador (o sigui, la faringe, la cavitat bucal i la cavitat nasal).
  • Quan la consonant és sonora, les cordes vocals vibren i aquest element sonor s’afegeix al so del pas de l’aire.
  • Quan la consonant és sorda no hi ha vibració de les cordes vocals. Aleshores el so és el resultat només del pas de l’aire per les cavitats de l’apareix fonador.
En català tenim moltes consonants sonores i unes quantes de sordes. Per distingir-les, podem:
1-     Estudiar el quadre de les consonants. Crec que és millor tenir clares quines són les consonants sordes perquè, en tot cas, són moltes menys: [p], [t], [k], [f], [s], [ts]…(i el so de ‘xai’, que no puc representar aquí perquè no hi ha símbols fonètics). I saber que la resta són sonores.
2-     Comprovar la sonoritat dels sons. Per notar l’alternança de sonoritat (vibració) i sordesa (no vibració) poseu la mà damunt la nou del coll i articuleu un so sonor, per exemple la vocal [a] (penseu que totes les vocals són sonores): aaaaaaaaaaaaa. Veureu com noteu la vibració. Ara proveu-ho amb el so de la ‘s’ sonora [z] (recordeu que aquest és en so del brunzit d’una abella: zzzzzz). Si noteu la vibració amb la mà és que heu fet bé el so!
Aquest sistema us pot servir per distingir la ‘s’ sorda [s] de la ‘s’ sonora [z]: 
Comproveu, amb la mà damunt la nou del coll, l’alternança [s] i [z] en les paraules següents:
rossa / rosa             peça / pesa                  caça / casa                    vessar / besar
braça / brasa          passar / pesar           calça / calze                   bassa / base

Aquest seria el quadre resum de trets distintius de sons consonàntics:


Vibració
Mode d'articulació
Oral
Nasal
Líquid
Oclusiu
Aproxi-mant
Fricatiu
Africat
Vibrant
Lateral
Punt
d'arti-
culació
Bilabial
Sonor
[b]
[]
[m]
Sord
[p]
Labio-dental
Sonor
[v]
[]
Sord
[f]
Dental
Sonor
[d]
[ ]
Sord
[t]
Alveolar
Sonor
[][r]
[l]
[z]
[dz]
[n]
Sord
[s]
[ts]
Palatal
Sonor
[ ]
[]
[d ]
[]
Sord
[]
[t ]
Velar
Sonor
[g]
[]
[]
Sord
[k]