Els connectors textuals

Com ja sabeu, els connectors textuals tenen un paper fonamental com a elements cohesionadors. Cal, per tant, que a l'hora d'estructurar un text els tingau ben present.Ací teniu un llistat i la seua classificació:


Els connectors i/o marcadors textuals manifesten una relació semàntica distribuïble en quatre significats generals: addició, disjunció, contrast i conseqüència.

1. Additius: indiquen, diversament, suma d’informació en el discurs.
• Addició i ampliació: i, a més, en efecte, efectivament, certament, per descomptat, també...
• Continuïtat: i, tot seguit, pel que fa a , a continuació, després, a més, doncs bé, així, llavors/ aleshores, un altre punt...
• Distribució: d’una banda/d’un costat, de l’altra, d’entrada, d’andtuvi, en primer lloc, en segon lloc, en darrer terme, per fi, per acabar, finalment, en definitiva, al seu torn, tornant al tema...
• Digressió –o canvi de tema- : per cert, a propòsit, ara que en parlem...
• Especificació: en concret, especialment, en especial, en particular, específicament, fet i fet, de fet...

2. Disjuntius: indiquen una alternativa (total o parcial) entre dos conceptes o dues formulacions diferents d’un concepte.
• Reformulació:  és a dir, o siga, això és, en altres paraules, dit d’una altra manera/forma, per ser més precís, vull dir, vaja, millor dit, més ben dit, encara millor, si voleu/ si preferiu...
• Exemplificació: per exemple, posem per cas, com ara, a tall de cloenda, a tall d’exemple, així...
• Resum:  en resum, en síntesi, en suma, en poques paraules, globalment, comptat i debatut, ras i curt, total...

3. Contrastius: indiquen algun tipus de contrarietat (una relació de “sí/no”) entre els elements que uneixen.
• Opositius:  però, en canvi, ara bé, tanmateix, això sí, altrament, si no, en cas contrari...
• Consessius: no obstant (això), (amb) tot i això, malgrat tot/que, així i tot, de tota manera/d totes maneres, en tot cas, en qualsevol cas, siga com siga, però, al capdavall, comptat i debatut, total, encara que, per bé que, tot i que, amb tot i que...
• Restrictius:  si més no, almenys, més aviat.
• Refutatius:  per contra, ans al contrari, ben al contrari, a pesar de, en canvi, ara bé, nogensmenys, ben lluny de, contràriament a ...
• Contrapositius: en realitat, ben mirat, de fet, naturalment, és clar, per descomptat, fet i fet, si bé es mira...

4. Consecutius: indiquen que la informació següent es presenta com a efecte de l’anterior.
• Conseqüència:  en( com a) conseqüència, (així/i) doncs, per tant, així, per consegüent, consegüentment,
per això, a conseqüència de, en conseqüència, cosa que, de manera que, així és que...
• Conclusió:  en definitiva, en fi, al capdavall, al cap i a la fi, total, tot plegat, concloent, en conclusió...