Examen dilluns 23 de gener

Continguts:

A)Resum, tema, estructura, tipologia, registre, bloc dialectal, recursos expressius i tipogràfics.

B) Exercici de fonètica sintàctica, vocalisme, sinonímia, antonímia, camps semàntics, explicar el significat d'expressions, pronoms febles, funcions bàsiques.

C) Els 7 primers temes de literatura. Sols hi haurà un tema a desenvolupar. Elaborar un text de collita pròpia que siga adeuat, coherent i ben cohesionat.

Nota: Cal revisar les faltes d'ortografia perquè descompten. A la pregunta de fonètica restaran les errades. Imprescindible una bona presentació.