Dialectes de la llengua catalana


Una LLENGUA és un sistema de signes lingüístics que serveix per a comunicar-se. Entre si, les llengües presenten diferències que impossibiliten la comunicació entre els seus parlants.
Un DIALECTE és una varietat geogràfica d'una llengua, és a dir, la modalitat que pren la llengua en un territori determinat. Entre si, els dialectes presenten diferències que no dificulten la comunicació entre els seus parlants.

En aquest enllaç podreu trobar una comparativa entre els dos grans blocs dialectals de la nostra llengua; el català oriental i l'occidental