Continguts examen dia 3 de novembre

Per a l'examen cal estudiar:

A) Comprensió del text: tema, estructura, resum i tipologia. Cal argumentar bé les respostes.

B) Anàlisi lingüística del text: fonètica (vocalisme i els fonemes alveolars fricatius). Conceptes que hem vist de socilolingüística. Es pot preguntar com a teoria o aplicat a un text.

C) Expressió i reflexió crítica: Els tres primers temes de literatura i elaboració d'un text de collita pròpia que ha de ser adequat, coherent i ben cohesionat.

Recorda que les faltes d'ortografia descompen